Available courses

Целта на овој курс ќе биде усвојување на вокабуларот како и граматичкиот дел од англискиот јазик, соодветни според предвидената програма. За овие потреби ќе го користиме учебникот Wider World 2, како и работната тетратка Wider World, аудио и видео материјали. Откако ќе завршиме со предавањата следува испитен дел за кој соодветно ќе бидете наградени со диплома за Вашите достигнувања. 

Опис на курсот